สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1ไทย3,627
รวม3,627