ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

ปรับปรุงเมื่อ 05 ก.ย. 2560

การประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

คำชี้แจง ให้นักเรียนทุกระดับชั้นคลิกเข้าห้องเรียนของตนเองแล้วประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษาในห้องเรียนของตนเอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ   ม.2/พ    ม.3/พ
 ม.1/1   ม.2/1    ม.3/1
 ม.1/2   ม.2/2    ม.3/2
 ม.1/3   ม.2/3    ม.3/3
 ม.1/4   ม.2/4    ม.3/4
 ม.1/5   ม.2/5    ม.3/5
 ม.1/6   ม.2/6    ม.3/6
 ม.1/7   ม.2/7    ม.3/7
 ม.1/8   ม.2/8    ม.3/8
 ม.1/9   ม.2/9    ม.3/9
 ม.1/10   ม.2/10    ม.3/10
 ม.1/11   ม.2/11    ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ    ม.5/พ   ม.6/พ
 ม.4/1    ม.5/1    ม.6/1
 ม.4/2    ม.5/2    ม.6/2
 ม.4/3    ม.5/3    ม.6/3
 ม.4/4    ม.5/4    ม.6/4
 ม.4/5    ม.5/5    ม.6/5
 ม.4/6    ม.5/6    ม.6/6
 ม.4/7    ม.5/7    ม.6/7
ม.4/8    ม.5/8    ม.6/8
ม.4/9    ม.5/9    ม.6/9
ม.4/10    ม.5/10    ม.6/10

ข่าวอืนๆ