ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)
ปรับปรุงเมื่อ 05 ก.ย. 2560
การประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) คำชี้แจง ให้นักเรียนทุกระดับชั้นคลิกเข้าห้องเรียนของตนเองแล้วประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษาในห้องเรียนของตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1/พ   ม.2/พ    ม.3/พ  ม.1/1   ม.2/1    ม.3/1  ม.1/2   ม.2/2    ม.3/2  ม.1/3   ม.2/3    ม.3/3  ม.1/4   ม.2/4    ม.3/4  ม.1/5   ม.2/5    ม.3/5  ม.1/6   ม.2/6    ม.3/6  ม.1/7   ม.2/7    ม.3/7  ม.1/8   ม.2/8    ม.3/8  ม.1/9   ม.2/9    ม.3/9  ม.1/10   ม.2/10    ม.3/10  ม.1/11   ม.2/11    ม.3/11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4/พ    ม.5/พ   ม.6/พ  ม.4/1    ม.5/1    ม.6/1  ม.4/2    ม.5/2    ม.6/2  ม.4/3    ม.5/3    ม.6/3  ม.4/4    ม.5/4    ม.6/4  ม.4/5    ม.5/5    ม.6/5  ม.4/6    ม.5/6    ม.6/6  ม.4/7    ม.5/7    ม.6/7 ม.4/8    ม.5/8    ม.6/8 ม.4/9    ม.5/9    ม.6/9 ม.4/10    ม.5/10    ม.6/10
สมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE คลิกที่นี่ค่ะ
ปรับปรุงเมื่อ 02 มิ.ย. 2559
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ หรือบริเวณภาพสัญลักษณ์ค่ะ  รายชื่อสมาชิก คลิกที่นี่  
ประเมินพฤติกรรมตนเอง
ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ค. 2559
เรื่องแจ้งจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าสู่เมนูบริการนักเรียน ลงชื่อเข้าสู่ระบบตามคำแนะนำในหน้าเว็บ เพื่อเข้าไปทำแบบประเมินพฤติกรรมของตนเอง (ทำได้เพียงครั้งเดียว) และพร้อมกันนั้น ให้แจ้งกับผู้ปกครองทำแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนฉบับผู้ปกครองที่เมนู บริการผู้ปกครอง ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 แจ้งปัญหาการใช้งานที่ครูเต๋า 0810385988